Safe and Sustainable by Design: en förutsättning för att nå en cirkulär ekonomi

Safe by Design (SbD) är ett koncept som bygger på att beakta och minimera osäkerheter och risker för människors hälsa och miljön redan i ett tidigt skede av innovationsprocessen och igenom hela innovationens livscykel. Konceptet har tidigare använts t.ex. inom byggindustrin och senare vidareutvecklats inom forskningen kring nanosäkerhet. SbD riktar sig främst till industrin och ett fokusområde inom nanosäkerhet har varit att utvidga konceptet till att inkludera myndigheternas roll.

Detta arbete har lett till ett nytt tillvägagångssätt som kallas för Safe(r) Innovation Approach (SIA) och består av två komponenter. Dels 1) att industrin beaktar säkerhetsrisker med nanomaterial redan i ett tidigt skede av innovationsprocessen (dvs. SbD), och dels 2) att myndigheter är förberedda på utmaningarna som kommer med att bedöma risker med nanomaterial och nanoteknik (Regulatory Preparedness). Tillvägagångssättet inkluderar också aspekter av livscykelanalys och socioekonomisk analys, samt ett nytt koncept som omfattar så kallade tillförlitliga miljöer (Trusted Environments) som ska underlätta kommunikation och utbyte av information mellan innovatörer och myndigheter. Som SweNanoSafe tidigare rapporterat, så har det internationella organet för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) nyligen publicerat en rapport som beskriver SIA och hur industrin och myndigheter kan samverka för att minska på osäkerheterna och riskerna kring nya nanomaterial och nanoteknik.

Nästa steg i arbetet kring SbD och SIA är att inkludera hållbarhetsaspekter, alltså Safe and Sustainable by Design (SSbD). SSbD är en förutsättning för en hållbar cirkulär ekonomi. Tillägget om hållbarhet syftar till att ta de globala hållbarhetsmålen (UN Sustainable Development Goals) i beaktande, samt att utvidga konceptet till att bli användbart för alltmer komplexa och avancerade material. Målet är att etablera en systematisk och omfattande strategi som gör det möjligt att samtidigt beakta hållbarhets- och säkerhetsaspekter mycket tidigt i utvecklingen av nya material och produkter. Detta bygger grunden för återanvändning av säkra material och produkter i en cirkulär ekonomi.

För att SSbD ska lyckas och vara implementerbart i industriella och regulatoriska processes krävs accepterade och standardiserade testmetoder, samt harmoniserade data hanteringssystem.

Flera pågående Europeiska projekt fokuserar på utveckling och implementering av SSbD inom utvecklingen av nanoteknologi, inklusive HARMLESS, SABYDOMA, SAbyNA, SbD4Nano, ASINA, DIAGONAL och SUNSHINE. Utveckling och implementering av SSbD är också en prioritet inom Europeiska kommissionens kemikaliestrategi.


This page in English.


Övrig information och länkar:

OECD rapporten:  Moving Towards a Safe(r) Innovation Approach (SIA) for More Sustainable Nanomaterials and Nano-enabled Products

Översikt av Europeiska Safe and Sustainable by Design projekt här.

Om SweNanoSafe och de globala hållbarhetsmålen, se här.

Safe and Sustainable by Design prioriteras i Europeiska Kommissionens kemikaliestrategi och handlingsplan, samt ingår i den pågåenden planeringen kring ett Europeisk partnerskap för riskbedömning av kemikalier (Partnership for Assessment of Risk from Chemicals).

Safe by Design prioriteras av den Nederländska regeringen

Du kan ladda ner Safe and Sustainable by Design: a prerequisite for achieving a circular economy – A report from SweNanoSafe’s workshop här.

En inledande granskning av hållbarhetsmålen i förhållande till nanosäkerhet kan läsas här.

Uppdaterad av:

KM 2022-05-18