Om oss

SweNanoSafe - den nationella plattformen för nanosäkerhet

Vi är ett forum för samverkan mellan akademi, myndigheter, näringsliv och andra organisationer som har intresse av att dela kunskap och erfarenheter samt diskutera, utveckla och påverka implementering av nanosäkerhet i samhället.

Målet är en säker hantering av nanomaterial i alla led som skyddar människors hälsa och miljön!

Genom regleringsbrevet till KemI från Miljödepartementet (Regeringsbeslut 2020-12-17) tilldelas Karolinska Institutet medel för att ”upprätthålla en plattform för säker hantering av nanomaterial som kan bidra till att uppnå miljökvalitetsmålet giftfri miljö och skydda människors hälsa. Plattformen ska bland annat sprida kunskap och ge särskilt stöd till myndigheter i frågor som rör en säker hantering och användning av nanomaterial.”

Uppdraget innebär att kommunicera och föra ut kunskap om risker med nanomaterial till akademi, myndigheter, näringsliv och organisationer samt identifiera eventuella hinder för säker hantering. Vidare kan plattformen bidra med förslag till lösningar och konkreta åtgärder som åtgärdar hinder, samt verka aktivt för förbättrad nanosäkerhet.

Plattformens vision är att utgöra ett självklart nationellt forum där akademi, myndigheter, näringsliv och organisationer kan samverka genom att dela kunskap och erfarenheter samt diskutera, utveckla och påverka implementering av nanosäkerhet i samhället.

Den nationella plattformen för nanosäkerhet, SweNanoSafe, etablerades år 2016 vid forskningscentrumet Swetox på uppdrag av regeringen. Från och med 1 januari 2019 är Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet, hemvist för plattformen där den ingår som en verksamhet under sekretariatet för riskbedömning, undersökning och tillämpat arbete, RUT.

Verksamheten vid den nationella plattformen för nanosäkerhet drivs av en arbetsgrupp och en styrgrupp med medarbetare från Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, och Kemikalieinspektionen.

Plattformens externa intressenter är i nuläget knutna till plattformens expertpanel och forskarnätverk samt ett vidare nätverk för samverkan mellan olika aktörer. Under 2020 initeras även ett utbildningsnätverk knutet till plattformen.

Kontakta medarbetare vid SweNanoSafe.

Uppdaterad av:

KM 2021-01-21