Om oss

SweNanoSafe - den nationella plattformen för nanosäkerhet

Vi är ett forum för samverkan mellan akademi, myndigheter, näringsliv och andra organisationer som har intresse av att dela kunskap och erfarenheter samt diskutera, utveckla och påverka implementering av nanosäkerhet i samhället.

Målet är en säker hantering av nanomaterial i alla led som skyddar människors hälsa och miljön!

Genom regleringsbrevet till KemI från Miljödepartementet (Regeringsbeslut 2021-12-16) tilldelas Karolinska Institutet medel för att ”upprätthålla en plattform för säker hantering av nanomaterial som kan bidra till att uppnå miljökvalitetsmålet giftfri miljö och skydda människors hälsa. Plattformen ska bland annat sprida kunskap och ge särskilt stöd till myndigheter i frågor som rör en säker hantering och användning av nanomaterial.”

Uppdraget innebär att kommunicera och föra ut kunskap om risker med nanomaterial till akademi, myndigheter, näringsliv och organisationer samt identifiera eventuella hinder för säker hantering. Vidare kan plattformen bidra med förslag till lösningar och konkreta åtgärder som åtgärdar hinder, samt verka aktivt för förbättrad nanosäkerhet.

Plattformens vision är att utgöra ett självklart nationellt forum där akademi, myndigheter, näringsliv och organisationer kan samverka genom att dela kunskap och erfarenheter samt diskutera, utveckla och påverka implementering av nanosäkerhet i samhället.

Den nationella plattformen för nanosäkerhet, SweNanoSafe, etablerades år 2016 vid forskningscentrumet Swetox på uppdrag av regeringen. Från och med 1 januari 2019 är Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet, hemvist för plattformen där den ingår som en verksamhet under sekretariatet för riskbedömning, undersökning och tillämpat arbete, RUT.

Verksamheten vid plattformen leds av en styrgrupp med ett övergripande och strategiskt ansvar (ledamöter från KI/IMM och Kemikalieinspektionen), samt en grupp som operativt svarar för samordning av verksamheten (medarbetare från KI/IMM).

Knutet till plattformen finns en expertpanel vars ledamöter är forskare med specialistkompetens inom olika discipliner som rör nanosäkerhet, samt ett myndighetsråd, vilket utgör ett forum för nära samverkan mellan plattformen och myndighetsrepresentanter rörande nanosäkerhet. Vidare finns knutet till plattformen ett forskarnätverk, ett utbildningsnätverk.

Kontakta medarbetare vid SweNanoSafe.

Uppdaterad av:

KM 2022-01-12