Rapporter från SweNanoSafe


Rapport från SweNanoSafe – Nanosäkerhet vid kemikaliehantering och i arbetsmiljö

Ladda ner SweNanoSafe Rapport 2021:4Nanosäkerhet vid kemikaliehantering och i arbetsmiljöRegler och rekommendationer om kunskap, riskbedömning och riskhantering (svenska) här.

SweNanoSafe identifierade tidigt Nanosäkerhet vid kemikaliehantering och i arbetsmiljö som ett prioriterat område som behöver beskrivas. SweNanoSafe gav därför Annika Nilsson, professor vid Lunds universitet, i uppdrag att sammanställa en översikt av tillgänglig kunskap och kunskapsluckor inom området. Rapporten ”Nanosäkerhet vid kemikaliehantering och i arbetsmiljö – Regler och rekommendationer om kunskap, riskbedömning och riskhantering” beskriver huvudsakligen nanosäkerhet i den ”allmänna” kemikalielagstiftningen, dvs Reach och CLP, och lagstiftning med fokus på kemikalier i arbetsmiljön. Kosmetika, livsmedel, läkemedel och andra produktgrupper som regleras med särskild lagstiftning omfattas inte.

Författare av rapporten (levererad i augusti 2020) har varit Annika Nilsson, professor i offentlig rätt vid juridiska fakulteten, Lunds universitet, med inriktning särskilt mot kemikalielagstiftningen och lagstiftning relaterad till nanomaterial. Uppdateringar har gjorts av Gregory Moore, Kemikalieinspektionen (mars 2021). Kontaktpersoner vid SweNanoSafe har varit Ulrika Carlander (före 2019) och Annika Hanberg (2019-2021).


Rapport från SweNanoSafe – Nanomaterial i miljön –
en översikt av kunskap och av kunskapsluckor

Ladda ner SweNanoSafe Rapport 2021:3Nanomaterial i miljön – en översikt av kunskap och av kunskapsluckor (svenska) här.

På förslag från SweNanoSafes Expertpanel identifierades Nanomaterial i miljön som ett prioriterat område som behöver utredas. SweNanoSafe gav därför Goodpoint AB i uppdrag att sammanställa en översikt av tillgänglig kunskap och kunskapsluckor inom området. Rapporten Nanomaterial i miljön beskriver användningsområden för nanomaterial, deras utsläpp till och ansamling i miljön, analytiska metoder för olika matriser, hur nanomaterial sprids och omvandlas i miljön, toxikologiska effekter i miljön samt miljöriskbedömning.

Den 17 november 2020 arrangerade SweNanoSafe en digital workshop ”3rd Annual Workshop of the SweNanoSafe Research Network: Nanomaterials in the Environment” där kunskapsluckor inom området diskuterades, vilket bidrog till denna rapport.

Freja Milton, Maja Finnveden och Arne Wallin vid Goodpoint AB har författat rapporten.


Rapport från SweNanoSafe – Forskarnätverkets 3e årliga workshop: Nanomaterial i miljön

Ladda ner SweNanoSafe Rapport 2021:23rd Annual Workshop of the SweNanoSafe Research Network: Nanomaterials in the Environment (engelska) här.

Den 17 november 2020 arrangerade SweNanoSafe tillsammans med Naturvårdsverket en virtuell workshop om nanomaterial i miljön. Presentationerna och diskussionerna fokuserade på nanomaterial i miljön och det nationella samordningsuppdraget för plast (mikroplast) introducerades.

Evenemanget samlade ca 40 deltagare från olika intressentgrupper, främst från akademin och forskningsinstitut men också från nationella myndigheter, vilket gav möjligheter till nätverkande och ytterligare samarbete mellan intressenter.


Rapport från SweNanoSafe – Nanosäkerhet och utbildning – Rapport från workshop-serie med SweNanoSafes utbildningsnätverk samt Roadmap inför 2021

Ladda ner SweNanoSafe Rapport 2021:1Nanosäkerhet och utbildning – Rapport från workshop-serie med SweNanoSafes utbildningsnätverk samt Roadmap inför 2021 (svenska) här.

Download the SweNanoSafe Report 2021:1 – Nanosafey and Education – Report from workshop series with SwenanoSafe’s education network and Roadmap for 2021 (In English) here.

Under hösten 2020 organiserade SweNanoSafe tre workshops fokuserade på utbildning inom nanosäkerhet med målet att starta och konsolidera ett utbildningsnätverk. Workshoparna hanterade behovet av utbildning inom nanosäkerhet, tillgänglig utbildning inom nanosäkerhet i Sverige och konkreta möjligheter att ta olika utbildningsinsatser ett steg vidare. Initiativet samlade totalt 29 representanter för flera olika samhällsaktörer, inklusive myndigheter, akademi, företag, ideella föreningar och konsulter med gemensamt intresse inom nanosäkerhetsområdet. Genom de gemensamma diskussionerna identifierades nya möjligheter för fortsatt nätverkande och konkreta planer för fortsatt utveckling skapades. Denna rapport sammanfattar presentationerna och diskussionerna som fördes i de tre workshoparna samt presenterar en arbetsplan för utbildningsnätverket i form av en Roadmap inför 2021.


Rapport från SweNanoSafe – Förslag till nationella åtgärder för en säker användning, hantering och utveckling av nanomaterial

Ladda ner SweNanoSafe Rapport 2020:2 – Förslag till nationella åtgärder för en säker användning, hantering och utveckling av nanomaterial (svenska) här.

Download the SweNanoSafe Report 2020:3 – Proposals for national measures for safe use, handling and development of nanomaterials (english) here.

SweNanoSafe har fått i uppdrag av Miljödepartementet att sammanställa en rapport om möjliga nationella åtgärder för en säker användning, hantering och utveckling av nanomaterial. En utgångspunkt är den statliga utredningen (SOU 2013:70) och fokus har varit att identifiera hinder samt att ge konkreta förslag till åtgärder som kan förbättra nanosäkerheten. I arbetet har synpunkter inhämtats från ett flertal olika aktörer såsom företag, myndigheter och forskare genom workshops och konferenser som arrangerats av SweNanoSafe. I avsnittet om lagar och vägledningar har fokus varit på nanomaterial i arbetsmiljön samt på avfallshantering då detta framhållits som särskilt viktigt av flera aktörer.


Rapport från SweNanoSafes workshop 19 september 2019: Funktionella och säkra nanomaterial

Ladda ner SweNanoSafe rapport 2020:1 Functional and Safe Nanomaterials – Collaboration between Academia and Industry (rapport skriven på engelska) här.

Den 19 september 2019 samlade SweNanoSafe trettiofem deltagare på Ideon i Lund för en workshop inom nanosäkerhet med temat Funktionella och säkra nanomaterial – Samarbete mellan akademi och industri. Presentationerna och diskussionerna fokuserade på forskningsbehov och implementering av forskningsresultat inom områdena lagstiftning, teknisk utveckling och säker användning av nanomaterial.

Evenemanget samlade deltagare från olika intressentgrupper, huvudsakligen från akademin men också från myndigheter och industri, vilket gav möjlighet till nätverkande och utökat samarbete mellan intressenter. Deltagarna representerade främst svenska universitet, forskningsinstitut och industri, men även medverkande från Danmark och Nederländerna.


SweNanoSafe rapport – bakgrundsbeskrivning och workshop om nanomaterial i byggbranschen

Ladda ner SweNanoSafe rapport 2019:2 Nanomaterial i byggbranschen – ett livscykelperspektiv här (rapport skriven på svenska).

Download the SweNanoSafe report 2019:2 Nanomaterials in the construction industry – a life cycle perspective here (report in English).

I maj 2019 arrangerade SweNanoSafe en workshop om användning av nanomaterial i byggbranschen – ett livscykelperspektiv. Workshopen samlade ca 25 representanter från myndigheter, näringsliv, akademi och organisationer som på olika sätt har kunskap om-, och intresse för användningen av nanomaterial inom byggbranschen.

Syftet med mötet var att gemensamt utveckla en lägesbeskrivning av nanomaterial och nanosäkerhet i byggbranschen. Deltagaraktiviteterna under workshopen gick således ut på att identifiera hinder, bland annat kunskapsluckor, och diskutera möjligheter till en säker utveckling, användning och hantering av nanomaterial i byggsektorn.

Förutom en sammanfattning av workshopen innehåller denna rapport en bakgrundsbeskrivning som bygger på en förstudie ”Möjliga nationella åtgärder för en säker användning, hantering och utveckling av nanomaterial i byggmaterial” av Danielle Freilich vilken genomfördes 2018 på uppdrag av SweNanoSafe. I rapporten presenteras även ett antal förslag på åtgärder som skulle kunna bidra till ökad nanosäkerhet inom byggbranschen.


Rapport från workshopen ”Nanosafety Research & Education”

Ladda ner SweNanoSafe rapport 2019:1 National Workshop on Nanosafety Research and Education här.

I juni 2018 arrangerade Swedish National Platform for Nanosafety, SweNanoSafe, en workshop om forskning och utbildning.

Evenemanget ägde rum i Stockholm och samlade cirka femtio deltagare, främst från akademin men också från forskningsinstitut, folkhälsovård, myndigheter och industri. Ett nationellt nätverk för nanosäkerhetsforskare invigdes också på verkstaden.

Dokumentation från evenemanget finns nu tillgänglig, se mer information om de olika diskussionerna och slutsatserna i  SweNanoSafe Report 2019:1 (rapporten är skriven på engelska med inkluderar en sammanfattning på svenska).


SweNanoSafe vid Swetox 2016-2018

Läs om uppbyggnaden av den nationella plattformen för nanosäkerhet vid Swetox och dess aktiviteter under åren 2016 till 2018 i avsnittet om intressentsamverkan i rapporten Swetox verksamhet 2014-2018.

Från den 1:a januari 2019 är Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, värd för plattformen.

Rapport från fokusmötet om nanomaterial i arbetsmiljön

Fokusmötet ägde rum den 24 oktober 2017 och arrangerades av SweNanoSafe i samarbete med Arbetsmiljöverket, Kemikalieinspektionen och SwedNanoTech. Läs mer om innehållet i dagens presentationer och resultatet av diskussionerna i SweNanoSafe Rapport 2017:3.

Rapport från workshopen ”Nanosäkerhet – hur säkrar vi framtidens nanoteknik?”

Workshopen arrangerades av SweNanoSafe och ägde rum i september 2017. Den samlade ett fyrtiotal representanter från olika aktörsgrupper till en hel dags diskussioner. Syftet var att diskutera hinder för en säker hantering av nanomaterial och att lyfta fram möjliga nationella åtgärder på kort och medellång sikt. Diskussionerna omfattade fyra områden: arbetsmiljö, konsumentskydd, nanomaterial i ett livscykelperspektiv samt innovation och produktutveckling. Workshopen erbjöd ett första möte mellan plattformens expertpanel och dess samverkansråd med representanter från myndigheter, forskningsråd, forskningsinstitut, företag, hälsovård, bransch-, fackliga-, miljö- och konsumentorganisationer och rapporten återspeglar de synpunkter och idéer som uttrycktes under dagen.

Läs mer i SweNanoSafe Rapport 2017:2  om resultatet av diskussionerna och om SweNanoSafes nästa steg.

Rapport från nano­­säkerhets­konferensen ”From Research to Regulation”

SweNanoSafe anordnade sin första konferens i mars 2017 i samarbete med Kemikalieinspektionen, svenska deltagare i det EU-finansierade projektet NANoREG och forskare inom forskningsprogrammet Mistra miljösäker nanoteknik. Temat för konferensen var ”Från forskning till lagstiftning”.

I konferensrapporten,SweNanoSafe Report 2017:1, kan du bland annat läsa referat av ett antal talare och hitta länkar till deras presentationer och diverse material om nanosäkerhet.

Uppdaterad av:

KM 2021-08-23