Temakonferenser om avancerade material: bedömning av regleringsbehov avseende åtgärder inom kemikaliesäkerhet

Den 14e juni 2021 genomfördes en digital konferens om avancerade material med huvudsyftet att presentera och diskutera resultat av projektet  ”Thematic Conferences on Advanced Materials: Assessment of Regulatory Needs for Action for Chemical Safety” (2020-2021) förkortat till AdMat i projektet (SweNanoSafe har tidigare skrivit om EU:s syn på AdMat). Projektet utförs på uppdrag av tyska Naturvårdsverket (UBA) med finansiering av tyska ministeriet för miljö, naturvård och kärnsäkerhet (BMU) och Ökopol GmbH som projektledare.

Omkring 100 aktörer från akademi, industri, myndigheter och ideella organisationer deltog i konferensen. De medverkande diskuterade gemensamt hur styrmedel skulle kunna utformas för att främja säker och hållbar innovation, olika livscykelaspekter på AdMat och deras tillämpningar. Resonemang ägde rum om de utmaningar som AdMat medför avseende reglering och kategorisering, baserat på behov av att uppdatera lagstiftningen. Implementering av Safe-and-Sustainable-by-Design konceptet (SSbD) och hur detta kommer att påverka hantering och innovationsmöjligheter för AdMat, var också uppe till diskussion.

Som en del av projektet, utarbetades och spreds inför konferensen ett diskussionsunderlag om riskhantering av AdMat och beskriver gemensamma synpunkter från tyska förbundsmyndigheter, dvs arbetsmiljöverket (BAuA), institutet för riskbedömning (BfR) och UBA. Det poängteras att från ett hållbarhetsperspektiv och i ett europeiskt sammanhang, kan AdMat endast betraktas som fördelaktiga om de bidrar till den ”europeiska gröna given” och motsvarande EU-kemikaliestrategi för hållbarhet.

För AdMat används i underlaget arbetsdefinitionen ”material rationellt utformade genom exakt kontroll av sammansättning och/eller interna/externa strukturer med avsikten att uppfylla specifika funktioner för avsedda applikationer”. Denna breda beskrivning innebär att AdMat omfattar flera olika och heterogena typer av material, inklusive alla nanomaterial och nano-aktiverade produkter. Avancerade material (AdMat) är också kända som ”avancerade funktionella material”, ”innovativa funktionella material” eller ”innovativa material”. En annan grupp är smarta material, även kallade intelligenta, dvs material som har en eller flera egenskaper som kan förändras avsevärt på ett kontrollerat sätt av yttre stimuli, till exempel tryck, elektriska eller magnetiska fält och ljus.

Diskussionsunderlaget inkluderar fem förslag på åtgärder för säker hantering och främjande av hållbar utveckling av AdMat:

  • Skapa ett system för att i ett tidigt skede av innovationsprocessen identifiera potentiellt skadliga AdMat.
  • Möjliggör regleringsmässig beredskap för att snabbt kunna anpassa regelverket till nya AdMat.
  • Främja säker och hållbar design av AdMat.
  • Stöd kunskapsutbyte och samskapande mellan intressenter.
  • Säkerställ relevant lagstiftning genom att stärka både förberedande och regulatorisk forskning.

I slutanförandet bjöds deltagarna in att komma med expertutlåtande på förslagen och diskussionsunderlaget fram till och med slutet av september 2021. Ett exempel som nämndes är rekommendationen på reglering av AdMat som nämns i dokumentet. Underlaget är en levande version och utgör grunden för slutrapporten som avses att publiceras senare under 2021. Slutrapporten förväntas ge en allmänt begriplig översikt över AdMat, inklusive ett förslag på att strukturera fältet, till exempel lämplig lagstiftning, och med information om aktuella diskussioner på nationell, EU- och OECD- nivå om hur man närmar sig området AdMat. Tiden ansågs vara mogen för lagstiftning som omfattar de ”tidiga” delarna i innovationskedjan baserat på försiktighetsprincipen.

Arbetet med att identifiera och klassificera AdMat kommer att fortsätta hos tidigare nämnda tyska myndigheter tillsammans med Hälso- och miljöinstitutet (RIVM) i Nederländerna. I EU-lagstiftningen för kemikalier finns vissa oklarheter vad som är ett ”ämne” och en ”vara” vilket kan ställa till det när AdMat ska klassificeras. Riskbedömning måste alltid omfatta risk mot nytta analys. Det tyska initiativet kommer att fortsätta i andra internationella sammanhang och till exempel bygga på erfarenheter från nanomaterial-området. Ett förslag som nämndes är att utvidga OECD:s WPMN att även omfatta AdMat.

0 kommentarer

Relaterade inlägg