Hantering av nanomaterial är en del i KemIs uppdaterade rapport om miljökvalitetsmålet Giftfri Miljö

KEMI har publicerat en fördjupad utvärdering av miljömålen 2023 (RAPPORT 3/2022, Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö). Nanosäkerhet ges som exempel på arbete som bidrar till att uppfylla miljömålet för en Giftfri miljö och att ytterligare styrmedel behövs för att bedöma risker med nanomaterial. Rapporten upplyser kravet för nanospecifik information in säkerhetsdatabladen för kemiska produkter som gäller sedan januari 2021 och att arbete fortgår med att utveckla och utvärdera OECD testmetoder som är anpassade för nanomaterial. Samtidigt nämner rapporten att Europeiska kemikalieverket ECHA har infört en nanoplattform (European Union Observatory for Nanomaterials, EUON) och att nya webbverktyg (tex eReachNano) nu är tillgängliga för att underlätta för företag att registrera nanomaterial.

Rapporten understryker även vikten av fördjupad forskning kring nya alternativa metoder (New Approach Methodologies, NAMs), samt nya ramverk och kriterier för säkra och hållbara kemikalier och material (Safe and Sustainable by Design, SSbD), områden som SweNanoSafe prioriterar inom sitt arbete.

0 kommentarer

Relaterade inlägg