Vägledning för riskbedömning av nanomaterial med tillämpning inom livsmedels- och foderkedjan avseende människors och djurs hälsa

EFSA, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, har uppdaterat sin vägledning för riskbedömning av nanomaterial i livsmedels- och foderkedjan. Vägledningen omfattar ”nya livsmedel”, material som kommer i kontakt med livsmedel, tillsatser i livsmedel/foder samt bekämpningsmedel.

Den uppdaterade vägledningen, Scientific Committee Guidance on nano risk assessment (SC Guidance on Nano-RA), har tagit hänsyn till ny kunskap om fysikalisk -kemiska egenskaper, exponeringsbedömning och farokarakterisering av nanomaterial. Vägledningen tar bland annat upp viktiga parametrar som bör mätas samt metoder och tekniker som kan användas för karakterisering av nanomaterial i sig och som del i komplexa matriser.

SC Guidance on Nano-RA beskriver också nanospecifika aspekter som rör exponeringsbedömning, riskidentifiering och karakteriserin utifrån insikter från toxikologiska studier in vivo/in vitro.

Vidare beskrivs nedbrytning av nanomaterial in vitro, toxiko-kinetik, gentoxicitet, lokal och systemisk toxicitet samt allmänna frågor som rör testning av nanomaterial. Möjligheten att fylla kunskapsluckor genom ”read-across” samt den potentiella användningen av integrerade teststrategier och mekanistisk kunskap diskuteras också. Vägledningen föreslår metoder för riskkarakterisering och osäkerhetsanalys.

Läs vidare och ladda ner vägledningen från EFSA.

0 kommentarer

Relaterade inlägg