Inflammation ses vid inandning av zinkoxid (ZnO) partiklar hos friska försökspersoner

Forskare i Tyskland har studerat hälsoeffekter hos friska försökspersoner vilka exponerats för zinkoxidpartiklar i nano- och mikrometerstorlek. Man fann en större effekt av de mikrometer-stora partiklarna.

Inom metallindustrin har det sedan länge varit känt att inhalation av små metallpartiklar kan medföra en rad komplikationer i luftvägarna däribland inflammatoriska reaktioner och ”metallröksfeber” vilken kännetecknas av frossa, sjukdomskänsla samt muskel- och huvudvärk. Den exakta mekanismen bakom detta tillstånd är okänt, men den primära orsaken tros vara inandning av zinkoxidrök som bildas när galvaniserat stål eller zinkhaltiga legeringar värms upp till höga temperaturer t ex vid svetsning (Hälsoeffekter av gaser och partiklar bildade vid svetsning. Arbetsmiljöverket. Rapport 2013:5). Av den anledningen har vi i Sverige hygieniska gränsvärden för luftburet ZnO i arbetsmiljön.

I dagens tillverkningsindustri har även nano-zinkoxidpulver blivit en populär råvara vi framställning av exempelvis hudvårdsprodukter, färger eller foder. I en tidigare studie visade forskarna att inandning av ZnO i nanostorlek gav upphov till ett dosberoende inflammatoriskt svar hos friska försökspersoner (Monsé C. et al. 2018). Dock kvarstod frågan om partikelstorleken har betydelse för det inflammatoriska svaret. I den aktuella studien har samma forskargrupp undersökt om storleken på ZnO partiklarna har betydelse för hälsoeffekter (Monsé C. et al. 2021). Hypotesen var att inandning av nano-ZnO resulterar i kraftigare kliniska effekter än mikro-ZnO. Dock visade det sig att resultaten inte gav stöd till deras hypotes.

Studien omfattade 16 friska frivilliga (8 män och 8 kvinnor) i åldrarna 20 till 36 år, samtliga icke-rökare, som i kontrollerade försök exponerades för filtrerad luft innehållande ZnO partiklar i nano- eller mikrostorlek (2 mg/m3). Dosen valdes med utgångspunkt från resultaten av den tidigare studien och studien var godkänd av den forskningsetiska kommittén vid Ruhruniversitetet i Bochum, Tyskland. Forskarna studerade de kliniska effekterna såsom allmänna symptom och kroppstemperatur samt diverse inflammationsmarkörer i blod och sputum före och efter exponering för ZnO partiklarna. Man fann ett förhöjt antal neutrofiler och monocyter och en ökad nivå av sk akutfasproteiner i blodbanan till följd av exponering av såväl nano- som mikro ZnO men effekten var generellt sett mer uttalad vid exponering för mikro-ZnO partiklarna. Resultaten är överraskande och författarna föreslår att den starkare inflammationsreaktion vid inanding av mikro-ZnO jämfört med nano-ZnO kan bero på att mikrometer-stora partiklar deponeras lättare i lungan med en ökad frisättning av toxiska Zn joner som följd. Studien visar att bedömning av partikeltoxicitet är komplex och understryker behovet av detaljerade studier av immunsvaret vid exponering för partiklar av olika storlek.

Källa: Bitr. Prof. Helen Karlsson, Linköpings Universitet

Referens

Monsé C, Raulf M, Jettkant B, van Kampen V, Kendzia B, Schürmeyer L, Seifert CE, Marek EM, Westphal G, Rosenkranz N, Merget R, Brüning T, Bünger J. Health effects after inhalation of micro- and nano-sized zinc oxide particles in human volunteers. Arch Toxicol. 2021 Jan;95(1):53-65. 

0 kommentarer

Relaterade inlägg