Vad vet vi om hälsoeffekter av nanocellulosa?

Nanocellulosa är ett nytt framväxande förnybar material som tack vare sina många nyttiga egenskaper börjar användas i många teknologiprocesser och produkter.  Nanocellulosa framställs från växter och består typiskt av fiberliknande partiklar 1-2 mm långa och 5-30 nm breda, som kan vara i kristall form eller amorfa. Stor intresse for nanocellulosa finns i  livsmedelsindustri där det finns planer på att inkludera  nanocellulosa som livsmedelstillsatser, eller som komponent i funktionella livsmedel. Nanocellulosa kan också användas i matförpackningar  som nedbrytbar material. Som för alla livsmedelsrelaterade produkter är det viktigt att säkerhetsställa att nanocellulosa inte leder till skadliga effekter for människohälsa.

Forskare från National Institute for Public Health and the Environment i Nederländerna har analyserat nuvarande kunskap om (möjliga) negativa hälsoeffekter av nanocellulosa vid oral exponering, med hänsyn till EU:s regelverk. Medan konventionell cellulosa vanligtvis inte adsorberas och inte smälls i människans mag-tarmkanalen, små nanocellulosa partiklar kan i princip tas upp och adsorberas i organismen. Artikel sammanställer resultat från flera in vivo studier där t ex  ändringar i innehåll av vissa ämnena registrerats i råttor efter upptag an nanocellulosa. Vidare analyseras nanocellulosas biologiska effekter i in vitro experiment på cell kulturer och data om citotoxicitet, genotoxicitet  och oxidativt stress sammanfattas.

Författarna kommer till slutsatser att de flesta undersökningar inte visar mätbara toxiska effekter av nanocellulosa vare på cellulär nivå eller för organismen.  Dock nuvarande kunskapsnivå räcker inte för att göra definitiva slutsatser om möjliga skadliga effekter av nanocellulosa efter oral intag. Speciellt, toxicitet data från in vivo studier är begränsade och täcker inte långvariga (kroniska) effekter. Tolkning av resultat kompliceras med varierande storlek och form av nanopartiklar. För lite data finns för möjliga genotoxiska effekter. Författarna rekommenderar fortsätta forskningen för att komplettera de identifierade kunskapsluckor.

Walter Brand, Petra C. E. van Kesteren, Elmer Swart & Agnes G. Oomen, ”Overview of potential adverse health effects of oral exposure to nanocellulose”, Nanotoxicology, 16:2, 217-246 (2022)

Källa: Prof. Alexander Lyubartsev, Stockholms universitet
Åsikterna i detta referat är expertens och representerar inte nödvändigtvis SweNanoSafes ståndpunkt.

0 kommentarer

Relaterade inlägg