Miljø og sundhed – Temanummer om nanomaterialer


Ett temanummer av den danska informationsserien miljø og sundhed (miljö och hälsa) som handlar om nanomaterial som kom ut i tryck december 2020 har nu gjorts tillgängligt här.

Läs om varför nanopartiklar och nanomaterial är farligare att andas in än större partiklar med samma kemiska sammansättning. I temanumret sammanfattas den senaste kunskapen om hur inandning av nanomaterial och nanopartiklar kan påverka fertiliteten, samt öka risken för cancer och hjärt-kärlsjukdomar.

Förenklat handlar det om små partiklar som tränger djupt ner i lungan vid inandning. De övre luftvägarna har små cilier eller flimmerhår som transporterar upp partiklar från lungan inom en dag. I lungans djupa del finns det inga cilier och här går borttransporten mycket långsammare. Hos råttor och möss är halveringstiden minst 2 månader och hos människor är den bästa uppskattningen 100 till 200 dagar dvs. ungefär 6 månader. Detta betyder att partiklarna finns kvar i lungan under lång tid. Vissa partiklar kan avge farliga kemikalier, till exempel sot och tjära som bildas vid förbränning, varav några är cancerframkallande. Alla partiklar, och särskilt de olösliga, känns igen av kroppens försvarssystem som främmande ämnen, och detta aktiverar ett antal biologiska försvarsmekanismer (oxidativ stress, inflammation och akutfasreaktion) som i sin tur är kända för att öka risken för cancer och hjärt-kärlsjukdomar.

Många av de hälsoskadliga biologiska försvarsmekanismerna ökar ju större ytarean är i förhållande till partiklarnas storlek, och här kommer nanospecifika effekter in igen. När partiklar blir 10 gånger mindre i diameter, blir deras specifika ytarea motsvarande 10 gånger större, och det biologiska svaretökar med en mostsvarande faktor. Till exempel är titandioxid i form av mikrometerstora partiklar cancerframkallande hos råttor vid en luftkoncentration av 250 mg/m3, men titandioxid i nanostorlek har samma effekt redan vid 10 mg/m3.

0 kommentarer

Relaterade inlägg