EU:s kemikaliestrategi för hållbarhet – förordningen om kosmetiska produkter (översyn) – lämna synpunkter senast 1 november 2021


EU:s gröna giv är menad att förbättra livet och folkhälsan för dagens invånare och för kommande generationer, bland målen finns nollförorening och en giftfri miljö. Kemikaliestrategin för hållbarhet (Chemicals strategy for sustainability – CSS) beskriver EU-kommissionens (KOM) plan för hållbar och säker användning av kemikalier inklusive nanomaterial.

CSS innehåller ett åtagande från KOM:s sida om att lägga fram ett lagstiftningsförslag angående uppdatering av förordningen om kosmetiska produkter (Cosmetic Products Regulation – CPR). Särskilt fokus är på hur de nuvarande reglerna för kosmetiska produkter kan bli effektivare och mer ändamålsenliga.

Förslag till översyn av förordningen om kosmetiska produkter inkluderar en revidering av den definition av nanomaterial som används inom CPR, och anpassning av terminologin till övrig EU kemikalielagstiftning såsom REACH- och CLP-förordningarna. Möjligheten att utöka CSS ansats ”Ett ämne, en bedömning” (One Substance, One Assessment) även till CPR kommer att undersökas. Avsikten är att förbättra effektiviteten, funktionaliteten och samstämmigheten av de riskbedömningsmetoder som används inom EU:s kemikalielagstiftning, samt att säkerställa bästa möjliga nyttjande av expertis och resurser hos myndigheter (Kemi, Echa mfl.).

Du kan lämna synpunkter på initiativet fram till och med den 1 november 2021 (midnatt svensk tid) här.

0 kommentarer

Relaterade inlägg