Nanomaterial i REACH – hur kan företagen förbereda sig inför en registrering?

Från och med den 1 januari 2020 tillämpas nya bestämmelser i EU:s lagstiftning för nanomaterial. Med anledning av detta arrangerade Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, IKEM, Kemisk Tekniska Företagen, KTF, och SwedNanoTech den 6 maj ett seminarium i Stockholm med information om hur företag kan förbereda sig inför den kommande registreringen av avsiktligt tillverkade nanomaterial i den europeiska kemikalielagstiftningen REACH. I programmet ingick bland annat presentationer av Jenny Holmqvist vid EU:s kemikaliemyndighet ECHA och Gregory Moore vid Kemikalieinspektionen.

Jenny Holmqvist presenterade ändringarna i de tekniska bilagorna i REACH. Den definition av en nanoform av ett ämne som används i de nya bestämmelserna blir juridiskt bindande i REACH år 2020. Ändringarna avser bilagorna I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI och XII. Anpassningen till nanomaterial vad gäller säkerhetsdatablad i bilaga II pågår i en separat process men förväntas bli klar senare i år.

För att underlätta för registranter berättade hon vidare att ECHA tillhandahåller en rad hjälpmedel. Däribland ingår en helpdesk, IT-verktyg såsom en manual med beslutsträd för att säkerställa om företaget arbetar med nanomaterial eller inte, vägledningsdokument, webinarier om nya riktlinjer och workshops. Ytterligare uppdateringar av vägledningsdokument gällande registreringen av nanoformer inklusive informationskrav, gruppering och ”read-across” pågår. På ECHA:s hemsida kan man även följa pågående och planerade utvärderingar av ämnen, däribland nanomaterial som exempelvis flerväggiga kolnanorör.

Avslutningsvis så uppmanade Jenny Holmqvist industrin att bekanta sig med ändringarna för att kunna bedöma om de är relevanta för vad de producerar eller importerar. Hon betonade att det fortsatta arbetet med att uppdatera de nuvarande testmetoderna är viktigt för att säkerställa relevanta data och att myndighetens samarbete med medlemsstaterna, civilsamhället och den privata sektorn värderas högt av ECHA.

Nytt webbverktyg lanseras inom kort

Nästa talare Gregory Moore beskrev Kemikalieinspektionens roll i att driva på utvecklingen mot miljömålen ”Giftfri miljö” och ”Giftfri vardag”, vilka båda styr myndighetens arbete med nanomaterial. Vad gäller REACH lyfte han fram att lagkraven innebär att industrin i förekommande fall ska ta fram och sammanställa information om kemikalier, utveckla lämpliga riskhanteringsåtgärder, kommunicera till användare och förse ECHA med information. Han framförde vidare att de nya informationskraven omfattar alla avsiktligt tillverkade ämnen i nanoform oavsett när de släpptes ut på marknaden. Därmed kan tillverkare och importörer behöva komplettera registreringsunderlag.

För att underlätta för små och medelstora företag att göra rätt enligt REACH, berättade Gregory Moore att ett gratis webbverktyg med videoanimationer som förklarar datakrav för nanoformer utvecklats inom ett nordiskt samarbetsprogram. Steg I av detta verktyg lanseras inom kort och innehåller information om:

  • definitionen av nanomaterial
  • typer av nanomaterial
  • nanomaterial-specifika bilagor till befintlig REACH-vägledning
  • kemisk och fysikalisk karakterisering av nanomaterial
  • data och testning av nanomaterial
  • exponerings- och riskbedömning av nanomaterial.

Information om de nya lagkraven från december 2018 kommer att införlivas i verktyget i nästa steg. Detta steg beräknas bli klart under hösten 2019.

Dagen bjöd även på presentationer och reflektioner från industrins perspektiv från bland andra David Carlander, Nanotechnology Industries Association och Susanne Kuschel, BASF AB.

Seminariet var fullsatt och Åsalie Hartmanis, SwedNanoTech, har aviserat att arrangörerna hoppas kunna köra en repris efter sommaren.

 

Källa: Marie Beckman, SweNanoSafe

För mer information om bestämmelserna i REACH:

 

Bild: DOC RABE Media, Adobe Stock

0 kommentarer

Relaterade inlägg