Miljömålet för nanomaterial ännu inte uppnått

Naturvårdsverkets rapport om den årliga uppföljningen av Sveriges miljömål publicerades nyligen. Rapporten har fokus på statliga myndigheters åtgärder under 2017 och för många av målen krävs enligt Naturvårdsverket fortsatt stora insatser både nationellt och internationellt. För att nå målen framhåller Naturvårdsverket också vikten av samverkan mellan myndigheter och andra aktörer för en giftfri vardag och en hållbar konsumtion.

Vad är målet för nanomaterial?

Etappmålet om kunskap om ämnens hälso- och miljöegenskaper är:

— att beslut som fattas inom EU och internationellt ställer krav på att uppgifter om miljö- och hälsofarliga egenskaper hos kemiska ämnen ska vara tillgängliga och tillräckliga för att möjliggöra riskbedömning för alla användningsområden.

För nanomaterial gäller att besluten ska innehålla åtgärder som innebär:

— att relevanta regelverk senast år 2015 ställer krav på kunskap samt uppgifter om förekomst gällande nanopartiklar och nanomaterial som är tillräckliga för att bedöma och minimera hälso- och miljöeffekter av sådana.

I rapporten konstateras att etappmålets punkt om nanomaterial inte har uppnåtts inom den utsatta tiden.

Om kunskapsläget för nanomaterial

Enligt rapporten har kunskapen om kemiska ämnen förbättrats avsevärt under den senaste tioårsperioden. Dock kan kunskapen om hälso- och miljöfarliga egenskaper vara bristfällig. Flera aktiviteter inom EU som skulle ha genomförts under de senaste åren har försenats och inom flera områden behöver Sverige tillsammans med andra medlemsländer fortsätta att driva på utvecklingen. Det gäller särskilt för nanomaterial, för lågvolymämnen och för kombinationseffekter.

Vad gäller nanomaterial framhålls det att särskilt anpassade informationskrav är en förutsättning för att kunna anpassa hanteringen av risker till nanomaterialens särskilda egenskaper. EU-kommissionens förväntade förslag på området har försenats i omgångar. Nu har dock kommissionen börjat att ändra i bilagorna till EU:s kemikalieförordning REACH och ändringarna ska slutföras under 2018. Senaste nytt är att EU:s medlemsländer den 26 april 2018 röstade ja till EU-kommissionens förslag om att införa särskilda informationskrav vid registrering av nanomaterial.

Nationella nanoregister har införts i flera EU-länder och i Sverige införde Kemikalieinspektionen den 1 januari 2018 ett nytt krav på att anmäla uppgifter om nanomaterial i kemiska produkter till myndighetens produktregister. På EU-nivå upprättas inget register, utan i stället infördes under 2017 en informationsportal för nanomaterial kallad EUON (European Union Observatory for Nanomaterials) som den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA ansvarar för. ECHA har också gett ut ett antal vägledningsdokument till stöd för registreringar av nanomaterial.

I Sverige etablerade forskningscentrumet Swetox år 2016 på uppdrag av regeringen en nationell plattform för nanosäkerhet, SweNanoSafe, se Om oss. SweNanoSafe är en plattform för kommunikation och samverkan kring en säker hantering av nanomaterial.

Vad är viktigt för en hållbar utveckling?

I analysavsnittet till uppföljningen av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö framförs bland annat följande:

— Hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling kan inte nås utan säker kemikaliehantering. För det behövs grundläggande och fungerande system för förebyggande kemikaliekontroll. Det inkluderar tillgång till kunskap om kemiska ämnens hälso- och miljöfarliga egenskaper och information om innehållet i varor. Dessutom behöver användningen av kemiska ämnen som innebär stora risker för människors hälsa och miljön upphöra.

— Innovations- och forskningssatsningar måste från början omfatta kemikaliers hälso- och miljöfarliga egenskaper för att undvika kostsamma misstag då nya lösningar tas fram. Substitution av farliga ämnen och nya innovativa lösningar som bidrar till att nå miljömålen har potential att såväl stärka svenska företags långsiktiga konkurrenskraft som att skapa tillväxt och arbetstillfällen.

I rapporten informeras också om att EU-kommissionen till år 2018 ska utveckla en EU-strategi för en giftfri miljö som bedöms bli betydelsefull för etappmålet. Kemikalieinspektionen bidrar med en nationell expert som arbetar med strategin. Nanomaterial är ett av fyra prioriterade områden, de andra är hormonstörande ämnen, kombinationseffekter och farliga ämnen i varor.

Mer information om rapporten, regler för nanomaterial och pågående aktiviteter i Sverige och EU

Mer information om uppnådda resultat och aktiviteter som pågår inom Kemikalieinspektionen och på EU-nivå finns i Naturvårdsverkets rapport Miljömålen – Årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2018 – Med fokus på statliga insatser (s.1-372).

Den samlade rapporten om miljömålen bygger på ett samarbete mellan Naturvårdsverket, Boverket, Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, Skogsstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten, Sveriges geologiska undersökning och länsstyrelserna. Myndigheterna har bidragit med underlag och bedömningar inom sina respektive ansvarsområden. Naturvårdsverket ansvarar för sina områden och för den samlade rapporten.

Förslag till åtgärder för att ställa om samhället lämnar Naturvårdsverket bland annat i de fördjupade utvärderingarna av miljömålen. Den senaste fördjupade utvärderingen lämnades till regeringen 2015 och nästa redovisas 2019.

Du kan också läsa mer om regler för nanomaterial och pågående aktiviteter i Sverige och EU på följande sidor:

Mer information om miljömålen på Sveriges miljömåls webbplats

Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket är representerade i SweNanoSafes Samverkansråd

 

Källa: Marie Beckman, SweNanoSafe

 

Bild: Ivanc7, Adobe Stock

0 kommentarer

Relaterade inlägg