Projekt om nanomaterial i miljön

Ökad användning av tillverkade nanomaterial i olika applikationer innebär risk för ytterligare spridning i miljön. Hur nanomaterial, sprids, ackumuleras, interagerar och transformeras i olika miljömatriser är bara delvis studerat. Stora utmaningar gällande metoder att detektera, kvantifiera och karakterisera nanomaterial i miljön samt metoder för riskbedömning, kvarstår.

SweNanoSafe har därför genomfört ett projekt om nanomaterial i miljön i syftet att ta fram en ”översikt av kunskap och av kunskapsluckor” inom området. Målet var att kartlägga vilka kunskapsluckor som finns rörande spridning och påverkan av nanopartiklar/nanomaterial på miljön under hela livscykeln. Ett antal prioriteringar pekades ut inom projektet:

  • Kunskap om vilka mängder nanomaterial samhället använder
  • Uppskattning av faktiska/potentiella källor, utsläppsvägar och processer som leder till miljöexponering
  • Omvandling och öde av nanomaterial i miljön
  • Strategier och metoder för detektering av nanomaterial i olika miljömatriser
  • Miljöeffekter av nanomaterial och mekanismer för deras toxicitet
  • Metoder för bedömning av miljörisker med nanomaterial

Projektet har under 2020 genomförts som ett uppdrag till Goodpoint AB. Syftet med detta uppdrag var att ta fram en nulägeskartläggning och sammanställning över sådan kunskap som finns idag om spridning av nanomaterial i- och dess påverkan på miljön, med utgångspunkt i rådande förhållanden i Sverige. Utöver detta har kunskapsluckor identifierats.

Rapporten Nanomaterial i miljön beskriver användningsområden för nanomaterial, deras utsläpp till och ansamling i miljön, analytiska metoder för olika matriser, hur nanomaterial sprids och omvandlas i miljön, toxikologiska effekter i miljön samt miljöriskbedömning.

Den 17 november 2020 arrangerade SweNanoSafe en digital workshop ”3rd Annual Workshop of the SweNanoSafe Research Network: Nanomaterials in the Environment” där kunskapsluckor inom området diskuterades, vilket också  bidrog till innehållet i rapporten som författats av Freja Milton, Maja Finnveden och Arne Wallin vid Goodpoint AB.

Projektledare och kontaktperson vid SweNanoSafe har varit Klara Midander. Penny Nymark, Bengt Fadeel och Annika Hanberg har även bidragit med synpunkter.

Ladda ner SweNanoSafe Rapport 2021:3 – Nanomaterial i miljön –
en översikt av kunskap och av kunskapsluckor (svenska) här.

Download the SweNanoSafe Report 2021:3 – Nanomaterials in the environment – an overview of the current state of knowledge and the knowledge gaps today (translation to English based on report in Swedish) here.

Uppdaterad av:

KM 2021-12-15