Projekt om innovation och samverkan

Idag saknas det kunskap i vilken utsträckning ansvarsfull forskning och innovation (Responsible Research and Innovation, RRI) utförs i Sverige inom nanomaterial-området och hur RRI hanteras i praktiken, till exempel vad gäller begrepp som försiktighetsprincipen och safe by design. Ökad medvetenhet och implementering av RRI kan potentiellt leda till funktionella nanomaterial med mindre risker för hälso- och miljöpåverkan.

Kärnfrågan är: hur kan vi skapa och upprätthålla ett sätt att arbeta inom industri, akademi och myndigheter som stärker och integrerar en säker och ansvarsfull forsknings-, innovations- och utnyttjandeprocess i alla stadier av nanomaterialens livscykel? Utifrån denna frågeställning har ett projekt initierats tillsammans med Action Research Center:

  • Genom djupintervjuer (ca 25 intressenter) samla information om hur företag och andra aktörer arbetar med nano-innovation och nanosäkerhet.
  • Identifiera aktörer som kan ha intresse att delta i ett nationellt samarbete för att skapa bättre RRI-processer.
  • Målet är att mobilisera ett flertal deltagare från olika aktörsgrupper i en gemensam lärandeprocess mot förbättrad RRI.

Kontaktpersoner är Rune Karlsson, Sari Scheinberg och Sverker Alänge som medverkar i projektet.

Uppdaterad av:

KM 2020-08-19