Inger Odnevall, Kungliga Tekniska högskolan

---

Inger Odnevall är sedan 2008 professor i Korrosionvetenskap med inriktning mot miljö och hälsa vid avdelningen for Yt- och korrosionsvetenskap vid KTH. Odnevall, som i grunden är bergsingenjör med inriktning mot metallografi och materialteknik, har under den senaste 25-årsperioden byggt upp en tvärvetenskaplig forsknings-
verksamhet som adresserar både fundamentala och tillämpade aspekter gällande korrosionsförlopp och ytreaktioner hos metalliska material (metaller, metalloxider och legeringar) i massiv form och som (nano)partiklar, och deras kopplingar till hälso- och miljöaspekter. Forskningen har relevans för olika typer av tillämpningar – allt från utomhuskonstruktioner till material och ytor i kontakt med livsmedel, antibakteriella ytor och implantatmaterial, till metalliska nanopartiklar i exempelvis svetsrök och konsumentprodukter. Forskningens fokus ligger främst på karakterisering av yt- och bulk egenskaper, ytreaktivitet, växelverkan med biomolekyler, metallfrisättning och kemisk form, samt hur dessa aspekter länkar till hälso- och miljöeffekter. Studier sker i nära samarbete med forskare vid bland annat Karolinska Institutet och inom ramen för forskningsprogrammet Mistra miljösäker nanoteknik (Mistra Environmental Nanosafety), men också i nära samarbete med internationell industri och branchorganisationer med syfte att ta fram grundläggande kunskap och testmetoder av relevans för den europeiska kemikalieförordningen REACH.

Uppdaterad av:

AG 2022-02-16