Exponering för tillverkade nanomaterial i arbetsmiljön – hur och för vad?

Kunskap om hur man kan utsättas för tillverkade nanomaterial är viktig för att kunna skydda arbetstagare vid tillverkning, hantering eller slutanvändning av materialen. För att utvärdera vilka exponeringsvägar och vilka former av nanomaterial som är särskilt relevanta för arbetarskyddet har brittiska forskare, inom ramen för ett projekt med Världshälsoorganisationen, WHO, systematiskt granskat den vetenskapliga litteraturen för åren 2000 till 2015¹.

Tillverkning och användning av nanoteknikprodukter växer snabbt världen över. Nanomaterial tillverkas och används inom många olika områden som exempelvis utveckling av avancerade material, beläggningar, elektronik, tryckning, kosmetika, textilier och läkemedel. Att fastställa exponeringsvägarna för ett ämne är en grundläggande del av riskbedömningen. Exponering kan ske genom inandning, via huden eller genom upptag från mag-tarmkanalen.

Bedömning av exponeringssituationer

I granskningen ingick endast studier om exponering via inandning eller huden. Studierna grupperades utifrån exponeringsväg, typ av aktivitet (processförhållande såsom rengöring, vägning, blandning etc.) och typ av tillverkat nanomaterial (kolnanorör och fibrer, kiselbaserade nanomaterial, titandioxid, andra metalloxider, rena metaller och andra nanomaterial).

De grupperade exponeringssituationerna bedömdes med avseende på sannolikheten för exponering, nanomaterialets fysiska form (pulver, vätska, pasta, film etc.) och exponeringsväg. Bedömningarna baserades på väldefinierade kriterier från en tidigare etablerad beslutsmetodik för exponering via inandning (inhalationsexponering) och resultat från tidigare mätningar och modeller för exponering. De flesta granskade situationer rörde kolnanorör och fibrer.

Exponering beror av process- och driftsförhållanden och nanomaterialets fysiska form

Resultatet av litteraturgenomgången är nyligen publicerad i artikeln med den engelska titeln A Systematic Review of the Routes and Forms of Exposure to Engineered Nanomaterials. Vid granskningen fann Basinas med kollegor att tillgången till mätdata för exponering via huden och mag-tarmkanalen var begränsad. Detsamma gällde för inhalationsexponering vid nedströmsanvändning av nanomaterial samt avfallshantering, till exempel vid återvinning och förbränning.

Granskningen visade också att alla tre exponeringsvägarna är relevanta vid exponering för tillverkat nanomaterial. När exponering genom inhalation förekommer kan även exponering via huden och oavsiktligt intag genom mag-tarmkanalen förekomma beroende på att nanopartiklar deponeras direkt på huden eller överförs från kontaminerade ytor eller föremål. För vissa former av exponering, exempelvis för suspensioner/vätskor, kan exponering via huden förekomma medan exponering via inandning är osannolik.

Författarna fann också att manuellt arbete, exempelvis rengöring och underhåll, insamling, sprejning, efterbearbetning, matning till en process och hantering av pulverformigt nanomaterial utan skyddsåtgärder (slutna system, inkapslingar), ökade risken för exponering. Risken för att exponeras påverkades av vilka skyddsåtgärder som användes och storleken på produktionen.

Sammanfattningsvis visade litteraturgranskningen att sannolikheten för att exponeras för ett tillverkat nanomaterial huvudsakligen berodde på nanomaterialets fysiska form och på aktuella process- och driftsförhållanden medan typ av nanomaterial var mindre viktig. Granskningen visade också att det finns behov av fler exponeringsmätningar vid storskalig industriell produktion av nanomaterial och att det finns ett behov av mätningar i utvecklingsländer.

 

Källa: Maria Hedmer, Lunds universitet och ledamot i SweNanoSafes expertpanel

Läs mer:

¹Basinas I, Jiménez AS, Galea KS, Tongeren MV, Hurley F. A Systematic Review of the Routes and Forms of Exposure to Engineered Nanomaterials. Annals of Work Exposures and Health. 2018; 62: 639-62.

Om nanomaterial i arbetsmiljön

 

Bild: Advanced Nanoparticles – Abstract Illustration, GiroScience, Adobe Stock

0 kommentarer

Relaterade inlägg