Välbesökt workshop om nanosäkerhet

 

SweNanoSafe samlade den 5 september 2017 ett fyrtiotal företrädare för myndigheter, akademi, näringsliv, miljö-, fack- och konsumentorganisationer för en heldagsworkshop: ”Nanosäkerhet- hur säkrar vi framtidens nanoteknik”. Några av workshopens deltagare ser ni på bilden ovan.

Diskussionerna omfattade de fyra områdena arbetsmiljö, konsumentskydd, nanomaterial i ett livscykelperspektiv samt innovation och produktutveckling. Syftet var att inom dessa områden lyfta fram möjliga nationella åtgärder på kort och medellång sikt på de hinder för en säker hantering av nanomaterial som aktörerna kan stöta på i sin dagliga verksamhet.

Övergripande utmaningar, som den långsamma anpassningen av EU:s lagstiftning och otillräckliga satsningar på nanosäkerhetsforskning, var inte i fokus. Främst diskuterades åtgärder mot andra typer av brister som försvårar arbetet med nanosäkerhet. Sådana brister kan exempelvis omfatta tillgången till information, vägledningsdokument och utbildning.

Workshopen erbjöd ett första möte mellan plattformens expertpanel och dess samverkansråd med representanter från myndigheter, forskningsråd, forskningsinstitut, företag, hälsovård, branschorganisationer som IKEM och Avfall Sverige, fackliga-, miljö- och konsumentorganisationer.

Under dagen framkom flera förslag till hur arbetet med att främja en säker hantering av nanomaterial kan utvecklas. Deltagarna ser även en viktig roll för SweNanoSafe i att sprida kunskap och bygga och stötta nätverk mellan de olika aktörerna på området. Det är också tydligt att mer kunskap behövs för en säker hantering av allt från ytmaterial och färger till elektronik och avfall.

Nu pågår arbetet med att bearbeta de idéer, förslag och slutsatser som workshopen gav upphov till. En mer utförlig rapport  kommer att sammanställas och skickas ut till deltagarna.

 

Foto: Jonas Förare, Swetox

0 kommentarer

Relaterade inlägg